12-nguyen-tac-animation-cuc-chi-tiet-cho-nguoi-moi-2

12-nguyen-tac-animation-cuc-chi-tiet-cho-nguoi-moi-2

Sự lấy đà/ chuẩn bị (Anticipation):